MTAKVIC bar | Projekt TPA

TPA – INOVAČNÍ CENTRUM PRO TRANSFORMACI VZDĚLÁVÁNÍ

Operační program:

Spravedlivá transformace (OPST)
Název projektu:

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
Registrační číslo projektu:

CZ.10.03.01/00/22_003/0000072
Termín realizace projektu:

09/2022 – 12/2027
Udržitelnost:

Udržitelnost 1/2028 do 12/2037

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se rozvíjející podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Záměrem je zajistit, aby absolvent ukončil své studium vybaven odpovídajícími odbornými znalostmi, měkkými a jazykovými kompetencemi. Tohoto cíle může být dosaženo pouze pomocí zvýšení kvality a zatraktivnění vzdělávacích materiálů, rozvojem a podporou podnikavosti (například start-up), propojením školního systému s lídry inovací v regionu a vybudováním technického zázemí pro uvedené aktivity.

info o projektu: TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Hlavní role MTA

Moravskoslezská technologická akademie z.s. (MTA)

Úkolem MTA je transformace středoškolského odborného vzdělávání pomocí tvorby inovativního vzdělávacího programu (tzv. EduBoxy). Tyto studijní materiály budou vyvíjeny a použity jako nástroj pro zvýšení úrovně výuky odborných předmětů na středních školách a usnadnění přípravy učitelů tak, aby mohli snáze reagovat na zvyšující se požadavky a nároky zaměstnavatelů v souvislosti s neustále se modernizujícími technologiemi. Nedílnou součástí bude také začlenění měkkých dovedností s důrazem na flexibilitu a ochotu celoživotního vzdělávání.

Ostatní partneři projektu

Moravskoslezský kraj (MSK)

Moravskoslezský kraj, který je jedním ze zakladatelů MTA, z.s. a zároveň nositelem i příjemcem dotace. Moravskoslezský kraj je největším poskytovatelem středoškolského vzdělávání v regionu (zřizovatel 90 středních škol) a garant financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o. (KVIC)

KVIC vstupuje do projektu jako garant inovací ve vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ a jejich transformace na učící se organizace. V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na vzdělávání. Jde o vzdělávání v oblasti odborných znalostí, cizích jazyků – primárně odborné angličtiny, digitálních technologií a souboru měkkých dovedností s akcentem na flexibilitu, práci se změnou a učení se.

10 vybraných středních škol Moravskoslezského kraje.

Tyto školy se budou podílet na vývoji EduBoxů, zastřešovat jejich odbornost a pomáhat diseminaci na ostatních školách v kraji. Současně budou na partnerských školách vybudování tzv. Collaborative learning space (CLS), které přispějí k zavádění EduBoxů a podpoří podnikavost u žáků. V rámci podnikavosti bude většina partnerských škol zapojena do aktivity školní firma.

Celkové výdaje projektu

  • 1 093 807 354 Kč
  • z toho dotace EU 924 206 686 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie – Operační program Spravedlivá transformace.