Ochrana oznamovatelů

brain pageintro | Whistleblowing

Moravskoslezská Technologická Akademie, z.s., se sídlem Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen “směrnice o ochraně oznamovatele”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
  • zadávání veřejných zakázek;
  • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
  • bezpečnost dopravy;
  • ochrana životního prostředí;
  • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
  • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  • veřejné zdraví;
  • ochrana spotřebitele;
  • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  • ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
  • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.
 2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se nevztahuje na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Moravskoslezskou Technologickou Akademií ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu.
 3. Oznamovatel má právo volby. Pro podání oznámení může využít vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím jednoho z oznamovacích systému. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. osobně v budově Moravskoslezská Technologická Akademie, a to po dohodě s příslušnou osobou
 2. písemně na podatelně. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem “WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT”
 3. telefonicky na telefonní lince: +420 739 912 730
 4. elektronicky na e-mailové adrese: bazalova@m-ta.cz

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Příslušná osoba

Příslušnou osobou je Bc. Andrea Bazalová.